TP -OTC Lisans Bursu

Ahmet
tp-otc bursu

2023-2024 yılı TP-OTC Lisans bursu başvuruları başladı.


Başvuru Şartları

  • T.C. vatandaşı olması,
  • ÖSYM Başkanlığınca yapılan üniversiteye giriş sınavı sonucunda TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarına yönelik sıralama içerisinde yer alması,
  • Yurt içinde veya yurt dışında, daha önce herhangi bir lisans veya ön lisans derecesine sahip olmaması,
  • Sınavın yapıldığı yıl, TP-OTC tarafından belirlenen lisans programlarından birine kesin kayıt yaptırmış olması,
  • Çift anadal programı hariç olmak üzere aynı anda başka bir lisans ya da ön lisans programında kayıtlı bulunmaması.2023-2024 akademik yılı için Lisans Burs Programı başvuruları ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla başlayacaktır. Başvurular www.tp-otc.com adresinde yer alan online form doldurularak gerçekleştirilecektir. Yapılan başvurular Ekim ayı itibariyle değerlendirilecek olup olumlu değerlendirilen adaylar görüşmeye çağrılacaktır.


Burs Miktarı Burs Süresi Son Başvuru Tarihi
12.000-15.000 TL Belirsiz30 Eylül 2023

Başvur

Bursluluk ve Devam Koşulları ve Bursun İadesi:

Bursluluk ve Devam Koşulları:

Burslular, kayıtlı oldukları programın ÖSYM Kılavuzunda yazan normal öğrenim süresi boyunca burs almaya devam eder. Burslunun, normal öğrenim süresi içerisinde lisans programını tamamlamaması halinde bursu kesilir.

Burslulara kayıtlı oldukları programın varsa seçmeli ya da  zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfında da burs ödenir. Hazırlık sınıfı sonunda okulun belirlediği başarı kriterlerini sağlayamayan öğrencinin bursu kesilir.

Öğrenciler burs aldıkları süre boyunca eğitimlerine kesintisiz devam etmek zorundadır. Eğitimlerine ara verenler ya da bırakanların bursları kesilir. TP-OTC tarafından oluşturulan Komisyonun kabul edeceği mücbir sebeplerle kayıt donduran öğrenciye, bu süre zarfında burs ödemesi yapılmaz; ancak eğitime devam etmeleri halinde bursluluk süresi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen azami süreyi geçmeyecek şekilde burs verilmeye devam edilir.

Lisans öğrencilerinin ağırlıklı genel not ortalamasının 2,80/4 veya 70/100 sınırının altında olması durumunda burs ödemeleri sonlandırılır. Başarı durumu kontrol edilirken öğrencinin bitirdiği eğitim öğretim yılını takip eden Eylül ayında belirlenen genel not ortalaması dikkate alınır.

Disiplin cezası alan öğrencilerin burs ödemeleri sonlandırılır.

Burslu lisans öğrencisi, aynı bölümde kalmak koşulu ile farklı üniversitelere yatay geçiş yapabilir. Burslunun bölümü dışında burs verilen başka bir bölüme geçmesi halinde bursluluğunun devamı komisyon onayına tabidir. Burslunun TP-OTC burs listesinde yer almayan bir bölüme geçmek istemesi halinde bursluluğu sona erer.

Akademik değişim programları çerçevesinde (Mevlâna, Farabi, Erasmus) eğitim amacıyla ülke ve/veya üniversite değiştiren öğrencilerin bursları devam eder. Değişim programına katılan bir öğrencinin dönemi/yılı başarılı bir ekilde tamamlamasına rağmen eğitim süresinin uzaması durumunda burs ödemesi bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen normal eğitim süresine ek olarak en çok 1 yıl süreyle yapılır.

Bu Yönerge uyarınca burs almaya hak kazanan öğrenci, kendisini eğitimi sonrasında TP-OTC dışında başka bir kurum, kuruluş veya şirkette çalışma zorunluluğu altına sokacak şekilde burs, destek ve kredi almamayı taahhüt eder. Kendisini TP-OTC dışında başka bir yerde çalışma taahhüdü doğuracak burs alması halinde TP-OTC bursluluğu sona erer. Öğrenci bu durumun öğrenilmesi tarihine kadar aldığı TP-OTC burs tutarını yasal faiziyle birlikte geri öder.

Lisans programını başarıyla tamamlayan burslular TP-OTC’de 4 yıl süreyle zorunlu hizmetlerini ifa etmeyi taahhüt eder. Bu konuda bursludan bursluluk süresi başlamadan önce taahhütname alınır.

Kamu görevinden çıkarılmış veya olağanüstü hâl döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevine son verilmiş olanlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunduğu anlaşılanların burs ödemeleri hemen sonlandırılır.

Bursun İadesi:

Yönerge’de belirtilen başarı ölçütlerinin sağlanamaması hariç olmak üzere lisans bursunun kesilmesine/ sona ermesine sebep olacak diğer durumlar ile lisans burslusunun gerçeğe aykırı beyanı, bilgi veya belge ibrazı, taksirli suçlar hariç hüküm giymiş olması, kamu hizmetinden yasaklı olacak şekilde ceza alması vb. durumların ortaya çıkması halinde ödemeler bir sonraki aydan başlamak üzere durdurulur. Lisans burslusuna ödenen tüm burs miktarı yasal faiziyle birlikte lisans burslusundan talep edilir. TP-OTC tarafından bursun geri ödenmesine yönelik geri ödeme planı sunulur, geri ödemenin gecikmesi halinde TP-OTC yasal mevzuata uygun şekilde gecikme faiziyle birlikte bahse konu ücreti tahsil etme yoluna gider.

Lisans burslusunun başarı ölçütlerini sağlayamaması halinde ödemeler bir sonraki aydan başlamak üzere durdurulur. Ödenmiş olan burs miktarı lisans burslusundan geri talep edilmez. Ancak; TP-OTC’nin uygun bulması ve işe giriş koşullarını sağlaması halinde lisans burslusu almış olduğu bursun karşılığı olarak burslu olduğu süre kadar TP-OTC’de çalışmayı taahhüt eder. TP-OTC tarafından yapılan iş teklifini kabul etmeyen burs ödemesi durdurulan lisans burslusu almış olduğu burs tutarını yasal faizi ile birlikte geri ödemekle yükümlüdür.

Burslular mezuniyet durumlarını mezuniyet tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içinde TP-OTC’ye bildirir ve mezuniyet ile burs ödemesi sonlandırılır. TP-OTC, 7/4/2021 tarih ve 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa uygun olarak yapılan güvenlik soruşturması neticesinde uygun bulunan lisans bursluları zorunlu hizmetlerini ifa etmek üzere işe başlatır.  Zorunlu hizmetini ifa etmekten kaçınan lisans burslularından ödenmiş olan burs tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. Taahhüt edilen süre içinde işten ayrılan bursludan çalıştığı süre mahsup edilerek çalışması gereken süreye tekabül eden ödenmiş burs tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren burslulardan almış olduğu toplam burs tutarı yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.

Yorum Gönder

Merhaba, eğer soru sorduysanız kısa sürece sizlere cevap vermeye çalışacağız.
Çerezler
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz.
Oops!
İnternet bağlantınızla ilgili bir sorun var gibi görünüyor. Lütfen internete bağlanın ve tekrar göz atmaya başlayın.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.